Algemene voorwaarden

Creato – Ergonomio Algemene voorwaarden V160701

Algemene voorwaarden


Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen. Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Vennootschapsgegevens


Ergonomio - Creato bvba, Businesspark Berbroek, Steenweg 3 – 701, 3540 Herk-de-Stad, Belgium
BTW: BE 0479885625
IBAN: BE40 363 0470085 63 BIC/SWIFT: BBRUBEBB
Tel: +3211597450 – Email: info@ergonomio.com

Producten


Ergonomio verkoopt ergonomische kantoorstoelen, zit oplossingen en ergonomische tools.

Bestellingen


Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd. Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen. Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Prijzen


De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht. Bij de prijzen op onze website staat steeds vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In deze laatste gevallen is de klant geen BTW verschuldigd. Indien u kiest voor betaling bij levering (onder rembours) wordt er een toeslag van 5% gerekend op de de totale bestelwaarde (excl. leveringskosten).

Leveringstermijnen en vervoer


De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij onze producten kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren. Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, zal u als klant altijd invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.
Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert Ergonomio – Creato bvba als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. Creato bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Eigendomsvoorbehoud


Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling in onze winkel af te halen, wordt u geacht deze binnen een termijn van 2 weken op te halen. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u een e-mail eens uw bestelling compleet is en klaar voor afhaling. Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, verwachten wij een betaling alvorens de bestelling naar u verzonden wordt. Uw bestelling blijft 2 weken gereserveerd in ons magazijn. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u overigens een e-mail eens uw bestelling compleet en klaar voor afhaling is. Indien u uw bestelling niet komt afhalen of niet betaalt binnen de termijn van 2 weken, behouden wij het recht uw bestelde producten terug in voorraad te nemen alsook de bestelling te annuleren.

Betalingen en terugbetalingen


Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro. De prijzen in andere valuta dan Euro worden op de website louter informatief getoond.
Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in de munteenheid waarin de initiële betaling gebeurde (i.e. Euro). Indien in uw land een andere valuta dan Euro wordt gehanteerd, zal de terugbetaling gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

Retourbeleid


Algemene voorwaarden:

Een product wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

 • Retourzendingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst aangemeld te worden.
 • Producten die niet uit voorraad geleverd worden en/of speciaal voor de klant gemaakt worden in een bepaalde stof of uitvoering kunnen niet worden geretourneerd, tenzij het product defect of beschadigd is bij ontvangst.
 • Het product moet in ongebruikte en verkoopbare staat verkeren, inclusief alle accessoires, handleidingen en verpakkingsmaterialen.
 • Een geldig aankoopbewijs is vereist voor retourzendingen.
 • De verzendkosten voor het retourneren zijn altijd voor rekening van de klant.

Twijfel je of het door u gekozen product geretourneerd kan worden? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@ergonomio.com.

Retourprocedure:

 • Neem binnen 14 dagen na ontvangst contact op met de klantenservice via info@ergonomio.com om de retourzending aan te melden en specifieke instructies te verkrijgen.
 • Verpak de producten zorgvuldig in de originele verpakking of vergelijkbare beschermende verpakking.
 • Voeg het aankoopbewijs en IBAN-rekeningnummer bij de retourzending.

Terugbetaling:

 • Na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten zal de terugbetaling worden verwerkt.
 • De terugbetaling zal worden gedaan via overschrijving en wordt binnen 10 werkdagen na acceptatie van de retour teruggestort, tenzij anders overeengekomen.
 • Eventuele verzendkosten voor de oorspronkelijke aankoop worden niet terugbetaald, tenzij het product defect of beschadigd is bij ontvangst.
 • Blijkt het teruggestuurde product na inspectie niet aan de algemene retourvoorwaarden te voldoen? Dan blijft het jouw eigendom en kan het binnen 10 werkdagen opnieuw afgehaald worden, tenzij anders overeen gekomen.

Uitzonderingen:

 • Voor producten die niet uit voorraad geleverd worden en/of speciaal voor de klant gemaakt zijn, is er geen recht op terugbetaling, tenzij het product defect of beschadigd is bij ontvangst.
 • Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor BTW-plichtige zakelijke klanten.

Twijfel je of het door u gekozen product geretourneerd kan worden? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@ergonomio.com.

Klachten


Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden


Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer IBAN: BE40 363 0470085 63 BIC/SWIFT: BBRUBEBB, dan wel onder rembours, of contant bij ophaling.
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Garantie en waarborg


De garantieperiode is minimaal 2 jaar. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, indirecte kosten eroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.
Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producten.

Conformiteit en garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Privacybeleid


Ergonomio – Creato bvba, respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.
Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.


Verantwoordelijke:
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Creato bvba vertegenwoordigd door: Caroline Reynders
Persoonsgegevens:
Ergonomio Creato bvba houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via deze website een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Ieder heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.


Distributie aan derden:
Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.


Cookies: Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de PC van de gebruiker teneinde de technische werking van deze website te garanderen. De gegevens die hierin worden bewaard zijn beperkt tot het technisch vereiste minimum. Elke gebruiker kan altijd zijn of haar cookies zelf verwijderen.


E-mail:
Deze website werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die Ergonomio Creato bvba ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt, na aanvraag bij Ergonomio, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet. Gelieve hiervoorcontact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.


Statistieken:
Voor de website van Ergonomio worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. De volgende gegevens worden hiervoor opgenomen:
- Het domein (bv. .BE, .COM, .NET, ...).
- De host.
- Datum, tijd en duur van het bezoek.
- Welke pagina's geopend worden tijdens het bezoek.
- Welk besturingssysteem (bv. Windows XP, Linux, ...) en welke internetbrowser (bv.Internet Explorer, Chrome , Safari, ...) u gebruikt.
- Hoe u op de website terecht gekomen bent (bv. via een zoekmotor, via het rechtstreeks intypen van het adres, ...).
- Welke foutmeldingen u (al dan niet) krijgt.


Vragen:
Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van Ergonomio – Creato bvba kunt u zich richten tot: Caroline Reynders, +3211597450, info@ergonomio.com

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter


Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd, dan wel het Vredegerecht van het kanton Hasselt.
Buitengerechtelijke regeling Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Uw online account gegevens


Alle gepresenteerde gegevens in uw account zijn indicatief en tonen de gegevens zoals ze zijn overgenomen uit ons ERP-systeem. Deze gegevens worden meerdere keren per dag regelmatig bijgewerkt. In geval van inconsistenties tussen de gepresenteerde gegevens in uw account en het ERP-systeem, worden de gegevens in het ERP-systeem als leidend beschouwd.
De algemene voorwaarden worden als bijlage meegezonden bij elke orderbevestiging.